Thông báo tuyển dụng kỹ sư

Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thiết kế tàu thủy (VMSK) hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và cung cấp các hoạt động thiết kế tàu thủy cho các nhà máy đóng tàu trong và ngoài nước. Cần tuyển dụng kỹ sư thiết kế. Chi tiết xem File đính kèm

File đính kèm: