Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH Huấn luyện, cung ứng lao động và dịch vụ hàng hải VINIC

Công ty TNHH Huấn luyện, cung ứng lao động và dịch vụ hàng hải VINIC tuyển thuyền viên thực tập sỹ quan hàng hải mức vận hành ngành boong, thực tập sỹ quan hàng hải mức vận hành ngành máy, thực tập thủy thủ, thực tập thợ máy, phục vụ. (Xem file đính kèm)

File đính kèm: