Thông báo hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 khi sinh viên, học viên quay trở lại học từ 04/5/2020