Thông báo Hội thảo khoa học khoa Máy Tàu Biển - 20/11/2017