Thông báo: Chương trình tài trợ học bổng cho sinh viên - Khoa Máy tàu biển

Thông báo: Chương trình tài trợ học bồng cho sinh viên - Khoa Máy tàu biển

Công ty TMAS xin gửi kèm theo đây công văn số 0806/CV-2022 về việc “ Chương trình tài trợ học bổng cho sinh viên khoa Máy – Trường Đại học Hàng hải “.

Xem file đính kèm.

File đính kèm: