Thông báo chương trình "Ngày Damen 2020" - công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm