Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực

Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ (JDS) niên khóa 2019 - 2021.

Điều kiện dự tuyển: cán bộ, giảng viên Nhà trường đang cư trú ở Việt Nam tại thời điểm nộp hồ sơ.

Chi tiết xem File đính kèm

File đính kèm: