Thông báo chương trình học bổng hợp tác sông Hằng sông Mê Kông

Thông báo chương trình học bổng hợp tác sông Hằng sông Mê Kông do Chính phủ Ấn Độ tài trợ năm 2019. Chi tiết xem File đính kèm