Thông báo tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên cuối khóa đợt 2 năm học 2020 - 2021