Sự thay đối các tính chất cơ lý và các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của lớp kim loại bề mặt chi tiết sau khi phun phủ