Sự cố thay đổi thời điểm cam xu páp xả trên động cơ 2 kỳ quét thẳng