Sinh viên ngành Máy khai thác thực tập lần đầu tiên trên tàu VMU Việt-Hàn

Sinh viên lớp MKT59ĐH, ngành Khai thác Máy tàu biển, khoa Máy tàu biển, trường Đại học Hàng hải Việt Nam thực tập tốt nghiệp trên tàu thực tập VMU Việt - Hàn. VMU Việt-Hàn (tên cũ là Hannara) là con tàu thực tập do trường Đại học Hàng hải Hàn Quốc (KMOU) và Chính phủ Hàn Quốc trao tặng cho trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021. Đây là lứa sinh viên đầu tiên của Nhà trường được đi thực tập trên con tàu này.