Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập.

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tiến chỉ. ( Xem file đính kèm).

 

File đính kèm: