Quyết định ban hành quy chế về công tác sinh viên năm 2019

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định quy chế về công tác sinh viên năm 2019.