QUY ĐỊNH Về việc mặc đồng phục tập huấn giáo dục thể chất.

Quyết định số 716/TB-BGH  ngày 07 tháng 9 năm 2016. Trung tâm GDTC thông báo ( có file đính kèm).