Nội san khoa học khoa Máy tàu biển - Chào mừng ngày thành lập Trường 1/4/2017