Nội san KH-CN khoa Máy tàu biển - chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016

Nội san KH-CN khoa Máy tàu biển - chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 gồm có 23 bài báo khoa học được viết bởi các nhà Khoa học, giảng viên khoa Máy tàu biển (Chi tiết nội dung các bài báo đề nghị xem file đính kèm).