Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động điều chỉnh sức căng tời dây tàu thủy