Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm học 2015 - 2016

TT

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện

Giảng viên hướng dẫn

(Ghi rõ học hàm, học vị)

Mục tiêu

  1.  

Nghiên cứu, tính toán và thiết kế cánh động trong máy phân ly ly tâm sử dụng cho hệ thống xử lý dầu tràn từ tàu biển

Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Thư

(MKT53-DH2)

Tham gia:

1. Vũ Quang Phúc,

2. Nguyễn Trọng Tài

(MKT53-DH3)

PGS. TS. Trần Hồng Hà

Tính toán và mô phỏng quá trình phân tách dầu-nước, tiến hành thí nghiệm trên thiết bị phân li li tâm để tách dầu nước với các nồng độ khác nhau, từ đó đánh giá kết quả nghiên cứu lí thuyết và thực nghiệm.

2.     

Nghiên cứu, tính toán và thiết kế bầu lọc tĩnh điện dùng để xử lý khí xả của động cơ tàu thủy

Chủ nhiệm: Phạm Trung Nam

Tham gia:

1. Lưu Minh Tân,               

2. Bùi Văn Hiệp

3.Nguyễn Thanh Hiêp, 

(Lớp MKT 53-ĐH2)

PGS. TS. Trần Hồng Hà

Xây dựng cơ sở lí thuyết tính toán mô phỏng và thí nghiệm xử lí muội cho động cơ diesel bằng phương pháp lọc tĩnh điện