Ngành vận tải biển thông qua các sửa đổi đối với Công ước Lao động Hàng hải để cải thiện điều kiện của thuyền viên (trong đó có yêu cầu các tàu phải trang bị kết nối Internet)

Một trong số những sửa đổi quan trọng là thuyền viên có quyền được kết nối xã hội, trong đó có truy cập Internet khi làm việc trên tàu nhưng có thể phải trả phí. Hay nói cách khác, tất cả các tàu tuân thủ theo MLC phải trang bị và cung cấp Internet trên tàu cho thuyền viên sử dụng.

Internet vệ tinh hiện nay đã được sử dụng khá phổ biến trên nhiều tàu

Bình luận về quyết định này, Mark Dickinson, Phó chủ tịch Bộ phận Thuyền viên của Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế (ITF), nói rằng “có thể giữ liên lạc với gia đình và bạn bè không chỉ là một điều tốt đẹp mà còn là một quyền cơ bản của con người. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đấu tranh hết sức để những người đi biển được cấp quyền truy cập internet và có một điều khoản bắt buộc trong MLC ”.

Thuyền viên dễ dàng sử dụng Internet để kết nối với gia đình, bạn bè ở bất cứ đâu

Tuy nhiên, ITF lưu ý rằng mặc dù thực tế là các tàu đã có công nghệ để cung cấp truy cập internet, "các chủ tàu vẫn cố chấp trước sự thay đổi." Như tổ chức này cho biết, ITF tuyên bố rằng các chủ tàu nhấn mạnh rằng họ có thể hạn chế quyền truy cập và có thể tính phí kết nối internet của thuyền viên.

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh trên tàu (hình ảnh một bộ thu - phát tín hiệu)

 

Một số sửa đổi khác:

- Thuyền viên có phương tiện bảo vệ cá nhân có kích cỡ phù hợp, đặc biệt là phù hợp với số lượng thuyền viên nữ ngày càng tăng;
- Nước uống chất lượng tốt được cung cấp miễn phí cho thuyền viên;

 

Các sửa đổi sẽ được trình bày để thông qua trong phiên họp tiếp theo của Hội nghị Lao động Quốc tế, sẽ được tổ chức vào tháng 5 và tháng 6 năm 2022. Nếu được thông qua, chúng sẽ có hiệu lực vào tháng 12 năm 2024.

 

Theo ILO: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_845144/lang-...