Lịch trả đồng phục giáo dục thể chất cho sinh viên Khóa 60