KẾ HOẠCH CHÀO CỜ VÀ SINH HOẠT LỚP SINH VIÊN ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2016-2017

Để thuận tiện việc  theo dõi lịch chào cờ và sinh hoạt lớp năm học 2016-2017 , Trường ĐHHHVN, Khoa máy tàu biển thông báo theo quyết định 864/KH - ĐHHHVN- CTSV ngày 12 tháng 9 năm 2016, Lưu ý  GVPT, CVHT  và các em sinh viên thực hiện đúng giờ, đồng phục đúng quy định. ( Xem file đính kèm)