Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2018-2019

Nhằm tạo động lực phấn đấu cho sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện, hàng năm Trường Đại học Hàng hải Việt Nam luôn xem xét trao Học bổng Khuyến khích học tập cho các sinh viên có kết quả học tập cao và ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức. Học kỳ 1 năm học 2018-2019, Khoa Máy tàu biển có tổng số 33 sinh viên giành được học bổng, trong đó hệ đại học có 33 em (chiếm 103%) chỉ tiêu. Chúc mừng các sinh viên đã giành được Học bổng Khuyến khích học tập đợt này (xem File đính kèm)! Chúc các bạn sinh viên Khoa Máy tàu biển luôn đạt nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện để có thêm nhiều sinh viên đạt học bổng hơn nữa trong học kỳ tới!