ĐƠN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

Video giới thiệu về khoa Máy tàu biển

I. Khối lượng nhóm A
II Khối lượng công tác Nhóm B:
III. Các mặt công tác khác