ĐƠN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

I. Khối lượng nhóm A
II Khối lượng công tác Nhóm B:
III. Các mặt công tác khác