Skip to content Skip to navigation

Khoa Máy Tàu Biển thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Đăng ký đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên và biên soạn tài liệu giảng dạy năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2016-2017 về thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Trường, NCKH Sinh viên và công tác biên soạn tài liệu giảng dạy. Giảng viên và sinh viên khoa Máy tàu biển đã đăng ký 16 đề tài NCKH câp Trường, 02 đề tài NCKH sinh viên và đăng ký biên soạn 05 tài liệu giảng dạy.