CV số 51ĐHHHVN ngày 8/7/2015, CV số 759/ĐHHHVN ngày 12/8/2016 - NCKH

Nội dung Công văn số 51ĐHHHVN ngày 8/7/2015 và Công văn số 759/ĐHHHVN ngày 12/8/2016 về việc hướng dẫn thanh toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ NCKH.