Các qui định nghiêm ngặt hàm lượng Sulfur cho nhiên liệu tàu thủy từ năm 2020

Phiên họp lần thứ 70 của tổ chức hàng hải quốc tế (IMO), uỷ ban bảo vệ môi trường biển (MEPC) được tổ chức từ 24 đến 28 tháng 10 năm 2016. Phiên họp này IMO đã quyết định bắt đầu thực hiện các qui định nghiêm ngặt hàm lượng sulfur cho nhiên liệu tàu thủy từ năm 2020 và cũng đồng thời quyết định thực hiện hệ thống mới về báo cáo tiêu thụ nhiên liệu.
Cơ bản nội dung thảo luận như sau:


1. Thảo luận liên quan bắt đầu các qui định mới về hàm lượng sulfur cho nhiên liệu tàu thủy.
Nhằm mục đích giảm hàm lượng ô xít sulfur (NO¬X)  phát ra từ tàu thủy là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường, IMO đã bắt đầu thực hiện các qui định về hàm lượng sulphur từ năm 2008.
Những qui định này nhằm mục đích giảm từ từ hàm lượng sulfur trong nhiên liệu tàu thủy và đặt ra các giá trị sulfur cho phép lớn nhất khác nhau ở các khu vực biển chung và khu vực biển đã được chỉ định. Các khu vực biển đã được chỉ định bao gồm biển Bắc, biển Baltic, toàn bộ các khu vực biển khác được phân loại là khu vực biển chung.
Hiện tại phiên họp đã thảo luận đưa ra giá trị sulfur cho phép lớn nhất cho các khu vực biển chung chặt hơn, với giá trị hiện tại hàm lượng sulfur là 3,5 % hoặc thấp hơn thì bây giờ là 0,5 % hoặc thấp hơn. Ban đầu đưa ra 2 lựa chọn là thực hiện qui định bắt đầu từ 2020 và 2025. Sau khi bàn bạc, các quốc gia đã đồng ý thực hiện các qui định bắt đầu từ 2020 và cuối cùng Uỷ ban bảo vệ môi trường cũng quyết định như vậy.
Từ năm 2020 tất cả các tàu sẽ được yêu cầu thực hiện sử dụng nhiên liệu theo các qui  định mới, sử dụng nhiên liệu hóa lỏng (LNG- Liquefied Natural Gas) hoặc các nguồn nhiên liệu xen lẫn khác mà có tác dụng tương tự, hoặc phải trang bị các thiết bị để lọc khí phát ra.


2. Thảo luận liên quan thực hiện hệ thống mới về báo cáo tiêu thụ nhiên liệu.
Nhằm mục đích  giảm khí nhà kính (CO2¬) phát ra từ tàu thủy, từ năm 2013 IMO đã từ từ xiết chặt các qui định về phát ra khí nhà kính cho các tàu đóng mới. Thêm vào đó, IMO cũng đã thảo luận tiêu thụ nhiên liệu tàu thủy như thế nào, bao gồm các tàu hiện tại.
Hệ thống mới về báo cáo tiêu thụ nhiên liệu bao trùm cho các tàu có tải trọng 5000 tấn và hơn và hoạt động trên tuyến quốc tế. Bắt đầu từ năm 2019, các tàu phải được yêu cầu báo cáo các thông số hoạt động (lượng tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường hành hải, số giờ hành hải) đến IMO. Phiên họp hiện tại thỏa thuận sửa đổi đã được thông qua để có khả năng để thực hiện hệ thống mới.
Hệ thống mới nhằm mục đích giảm khí nhà kính phát ra từ tàu thủy thông qua việc theo dõi nhiên liệu tiêu thụ.

 

Th.sĩ – Máy trưởng: Võ Đình Phi
  Bộ môn Cơ sở Máy tàu – Khoa Máy tàu biển