Ảnh hưởng của việc lắp đặt bộ lọc SCR đến quá trình công tác của động cơ diesel tàu thủy